Rozwiązywanie problemówPodejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

 • identyfikacja problemu – co jest problemem a co jest jego skutkiem
 • wyznaczanie obszarów możliwości
 • stawianie celów – SMART
 • techniki poszukiwania rozwiązań – burza mózgów, odwrotna burza mózgów, technika ryby
 • myślenie zespołowe
 • procesy decyzyjne i weryfikacja pomysłów – model postępowania
 • analiza sytuacji, otoczenia i zasobów
 • podejmowanie decyzji i poszukiwanie rozwiązań pod presją czasu
 • co wpływa na to jak podejmujemy decyzje – źródła błędów decyzyjnych od złudzeń i mechanizmów poznawczych po mechanizmy społecznego funkcjonowania i wywierania wpływu
 • jak nasz mózg podejmuje decyzje, czyli dlaczego są potrzebne emocje i kiedy się nimi „kierować”
 • ryzyko w podejmowaniu problemów – czyli co można zaakceptować i kiedy się wycofać
 • dlaczego czasem podejmujemy nieracjonalne decyzje
 • analiza błędów i problemów – od porażki do sukcesu
 • analiza konsekwencji
 • sposoby monitorowania i oceny podjętych decyzji
 • kreatywne podejście do problemów


2 lub 3 dni/16 lub 24 godziny w zależności od grupy


Kreatywność

 • rozwijanie pomysłów swoich i innych
 • indywidualne i grupowe metody kreatywnego rozwiązywania problemów
 • wykorzystanie burzy mózgów i innych technik wspomagających proces twórczego myślenia
 • jak wyzwolić się z utartych schematów myślowych
 • sztuka szybkiego zapamiętywania
 • twórczość w organizacji
 • akceptacja i odkrywanie odmienności – inność droga do nowych rozwiązań
 • przełamywanie schematów, stereotypów i przyzwyczajeń
 • trening elastycznego myślenia
 • jak w pełni wykorzystać style poznawcze
 • wypracowywanie standardów współpracy – ustalanie norm i zasad działania
 • zespołowe poszukiwanie rozwiązań
 • aktywność vs. bierność – kształtowanie postaw
 • od problemu do rozwiązania – dlaczego problemy nie są takie złe
 • co zrobić, żeby problem nie był problemem – czyli poszukiwanie sedna sprawy i źródeł
 • tworzenie klimatu sprzyjającego twórczości w zespole


2 dni/16 godzin