Organizacja własnej pracyZarządzanie czasem

 • ustalanie priorytetów
 • zadania a cele
 • zadania pilne i ważne
 • motywowanie siebie - techniki automotywacji
 • motywacja do zarządzania czasem
 • wyznaczanie hierarchii osobistych celów
 • wyznaczanie celów długofalowych
 • łączenie celów osobistych z celami firmy
 • strategia osiągania wyznaczonych celów
 • realizacja wyznaczonych celów
 • planowanie
 • podejmowanie szybkich decyzji
 • narzędzia pracy
 • delegowanie
 • zebrania
 • zmiana strategii działania
 • problemy w zarządzaniu czasem - jak wyeliminować złodziei czasu, delegowanie uprawnień


Od 1 do 2 dni/Od 8 do 16 godzin w zależności od potrzeb i specyfiki grupyRadzenie sobie ze stresem

 • stres fizjologiczny i jego objawy
 • stres przeżywany na płaszczyźnie psychologicznej
 • stres jako zjawisko dotykające większe grupy społeczne – stres społeczny
 • stres jako dynamiczny proces i relacja ze światem
 • czym są stresory? Co powoduje, że się stresujemy?
 • indywidualna odporność na stres
 • genetyczne uwarunkowania stresu
 • stres a osobowość – jak to jacy jesteśmy wpływa na to jak się stresujemy – diagnoza własnego stylu działania w sytuacjach trudnych
 • stres jako motywator do działania i wysiłku
 • negatywne konsekwencje stresu – choroby psychosomatyczne, przemęczenie itp.
 • koszty psychologiczne związane ze stresem
 • zachowanie dysfunkcyjne – mechanizm spirali
 • mechanizmy obronne jako reakcja na stres
 • style radzenia sobie ze stresem – autodiagnoza
 • strategie radzenia sobie ze stresem – elastyczność a efektywność strategii
 • przeciążenie pracą a efektywność podejmowanych działań
 • wypalenie zawodowe – czy mi to grozi, autodiagnoza
 • pracoholizm
 • identyfikacja i budowanie własnych zasobów jako metoda efektywnego radzenia sobie z trudnościami i zapobiegania powstawaniu negatywnych skutków stresu
 • diagnoza obszarów generujących stres – autodiagnoza
 • indywidualna droga radzenia sobie ze stresem – praca indywidualna nakierowana na dostosowanie technik do predyspozycji i potrzeb poszczególnych osób
 • planowanie i zarządzanie czasem
 • metody relaksacji i niwelowania napięcia


Od 1 do 2 dni/Od 8 do 16 godzin w zależności od potrzeb i specyfiki grupyZarządzenie poprzez cele

 • elementy MBO metody analizy i kontroli stopnia osiągania celów, wpływ stylu kierowania na zarządzanie przez cele
 • zarządzanie organizacją, planowanie w kontekście strategii i celów długoterminowych
 • po co wyznaczać cele – czyli od zamiaru do sukcesu
 • cele jako narzędzie motywowania i budowania zaangażowania
 • teoria wyznaczania celów i zarządzanie przez cele
 • techniki budowania dobrych celów min. SMART, SMARTER
 • cele jako narzędzie zarządzania czasem i organizacją pracy
 • od celów do strategii ich osiągania czyli realizacja zamierzeń w praktyce
 • cele strategiczne, taktyczne i operacyjne – definiowanie i realizacja na poszczególnych poziomach zarządzania
 • cele indywidualne a cele zespołowe – konflikt celów czy cele uzupełniające się
 • współpraca w zespole jako narzędzie osiągania celów
 • wykorzystanie zasobów i potencjału grupy w osiąganiu celów
 • delegowanie zadań i weryfikacja efektów
 • konflikty jako różnica wartości, przekonań I interesów w realizacji oraz osiąganiu celów
 • konflikty – przeszkoda czy narzędzie w osiąganiu celów
 • relacja zwrotna pomiędzy celami i oceną – rola oceny w procesie rozwoju i realizacji przedsięwzięć
 • motywacja jako niezbędny element do osiągania celów
 • MBO jako rozwiązania systemowe
 • przygotowanie organizacji do wdrożenia rozwiązań opartych o zarządzanie celami
 • MBO a ocena i rozwój pracowników – powiązanie rozwiązań
 • zarządzanie przez cele jako instrument budowania zaangażowanie w organizację, uwarunkowania organizacyjne i kulturowe warunkujące skuteczne funkcjonowanie rozwiązańOd 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie