Ocena i rozwój podległych pracownikówZarządzanie zasobami ludzkimi dla kierowników

 • inwestowanie w ludzi – dlaczego warto inwestować w pracowników i jak to robić,
 • czym jest polityka i strategia personalna – od poziomu strategicznego do operacyjnych działań
 • rola kadry kierowniczej we wdrażaniu i realizowaniu strategii personalnej
 • między pracownikami a pracodawcą, czyli po której jesteś stronie – podstawowy dylemat kadry kierowniczej w poszukiwaniu swojego miejsca w organizacji
 • od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkimi – czyli rola, miejsce i znaczenie pracowników w firmie
 • strategia personalna a kultura organizacyjna – przenikanie się płaszczyzn
 • rodzaje polityki personalnej a narzędzia zarządzania personelem
 • podstawowe strategiczne narzędzia zarządzania personelem
 • zadania kadry kierowniczej w zarządzaniu personelem
 • strategia personalna jako instrument rozwoju organizacji i rozwoju pracowników
 • kompetencje kadry kierowniczej niezbędne do skutecznego i efektywnego zarządzania ludźmi – nikt nie rodzi się kierownikiem, kierownikiem się staje…
 • budowanie własnego wizerunku i poszukiwanie własnej roli jako przełożonego jako kluczowe elementy zarządzania ludźmi
 • najtrudniejsze zadania w zarządzaniu ludźmi i radzenie sobie z problemami – stanąć na wysokości bycia liderem


Od 1 do 2 dni/Od 8 do 16 godzin w zależności od potrzeb i specyfiki grupyMotywowanie i ocena podległych pracowników

 • co motywuje do pracy i dlaczego (czyli teorie motywacji)
 • dlaczego ludzie pracują – jakie potrzeby zaspakaja praca
 • motywacja zewnętrzna vs. motywacja wewnętrzna czyli od kija i marchewki do zaangażowania
 • relacja zwrotna pomiędzy celami i oceną – rola oceny w procesie rozwoju i realizacji przedsięwzięć
 • motywacja jako niezbędny element do osiągania celów
 • sposoby motywowania a rodzaje zadań
 • motywacja – zaangażowanie – umiejętności
 • motywacja jako niezbędny element do osiągania celów
 • motywacja – zaangażowanie – umiejętności
 • ocena personelu
 • jak oceniać pracę innych
 • informacje zwrotne jako metoda budowania osobistego zaangażowania w pracę
 • przekazywanie pochwał i kar
 • rozmowa dyscyplinująca
 • przekonania o motywowaniu a styl zarządzania zespołem – autodiagnoza własnych przekonań o motywacji
 • budowanie motywacji i zaangażowania pracowników – typologia pracowników a sposoby motywowania
 • systemy oceniająco-motywacyjne
 • satysfakcja i zadowolenie z pracy a zaangażowanie
 • UWAGA! W ramach tego szkolenia możliwa jest realizacja powiązana z funkcjonującym w Firmie systemem ocen okresowych


Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie


Coaching w zarządzaniu zespołem

 • jasne przekazywanie informacji i instrukcji
 • komunikacja w procesie uczenia się
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • efektywne nauczanie – forma wizualna materiałów
 • jak przygotować mini-wykład
 • projektowanie ćwiczeń
 • procesy poznawcze – spostrzeganie, pamięć i uczenie się – jak przygotować merytorycznie i wizualnie instrukcje
 • dynamika procesu nauczania
 • nauczanie przez doświadczenie
 • czym jest coaching – proces coachingu
 • filozofia coachingu – pozytywne myślenie o możliwościach czy budowanie I odkrywanie możliwości
 • coaching jako narzędzie rozwoju w organizacji
 • modele coachingu a proces uczenia się
 • umiejętności i cechy coacha – rola coacha w procesie nauczania
 • przygotowanie do procesu coachingu
 • określanie potrzeb i zakresu pracy w procesie coachingu
 • budowanie celów rozwojowych
 • prowadzenie i ewaluacja procesów coachowskich
 • coaching – przywilej czy obowiązek przełożonego


Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie