Kierowanie zespołemBudowanie zespołu

 • czym jest zespół?
 • zespół vs. grupa
 • proces grupowy i jego dynamika
 • fazy życia zespołu a efektywność działań zespołu
 • role konstruktywne – role destrukcyjne
 • role zespołowe a efektywność zespołu
 • przydzielanie zadań zgodnie z pełnionymi rolami zespołowymi,
 • rola lidera w zespole
 • zespół liderów – jak współpracować kiedy wszyscy zarządzamy?
 • role zespołowe – dlaczego wszyscy są potrzebni w zespole?
 • „trudni” członkowie grupy – budowanie współpracy w sytuacji różnic
 • zespół w kryzysie – grupowe rozwiązywanie problemów
 • opór w zespole – czym jest i jak sobie z nim radzić?
 • style zarządzania
 • orientacja na pracowników – orientacja na zadanie
 • zachowanie przywódcze
 • rozwijanie podwładnych – instruowanie i delegowanie
 • przekazywanie informacji zwrotnych


Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie


Planowanie i zarządzanie poprzez cele

 • czym są cele i plany
 • jak planować – budowanie właściwej perspektywy, analiza zasobów i możliwości, wyznaczanie punków krytycznych i ocena ryzyka oraz poszukiwanie alternatyw
 • elementy MBO metody analizy i kontroli stopnia osiągania celów, wpływ stylu kierowania na zarządzanie przez cele
 • zarządzanie organizacją, planowanie w kontekście strategii i celów długoterminowych
 • po co wyznaczać cele – czyli od zamiaru do sukcesu
 • cele jako narzędzie motywowania i budowania zaangażowania
 • teoria wyznaczania celów i zarządzanie przez cele
 • techniki budowania dobrych celów min. SMART, SMARTER
 • cele jako narzędzie zarządzania czasem i organizacją pracy
 • od celów do strategii ich osiągania czyli realizacja zamierzeń w praktyce
 • cele strategiczne, taktyczne i operacyjne – definiowanie i realizacja na poszczególnych poziomach zarządzania
 • cele indywidualne a cele zespołowe – konflikt celów czy cele uzupełniające się
 • współpraca w zespole jako narzędzie osiągania celów
 • wykorzystanie zasobów i potencjału grupy w osiąganiu celów
 • delegowanie zadań i weryfikacja efektów
 • konflikty jako różnica wartości, przekonań I interesów w realizacji oraz osiąganiu celów
 • konflikty – przeszkoda czy narzędzie w osiąganiu celów
 • relacja zwrotna pomiędzy celami i oceną – rola oceny w procesie rozwoju i realizacji przedsięwzięć
 • motywacja jako niezbędny element do osiągania celów


Od 2 do 3 dni/Od 16 do 24 godzin w zależności od celów i oczekiwań jakie ma spełnić szkolenie


Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych

 • atmosfera w zespole – sygnały konfliktów, potencjalne źródła konfliktów w zespole
 • przełamywanie barier komunikacyjnych
 • diagnoza konfliktu i rozpoznawanie przyczyn sytuacji konfliktowych
 • skuteczna komunikacja interpersonalna a konflikty
 • techniki rozwiązywania konfliktów
 • komunikacja w konflikcie
 • asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
 • dynamika konfliktów
 • konflikty interpersonalne
 • konflikty w zespole
 • rola przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów – kiedy i jak ingerować
 • konflikty jako różnica wartości, przekonań I interesów w realizacji oraz osiąganiu celów
 • konflikty – przeszkoda czy narzędzie w osiąganiu celów
 • od konfliktu do zarządzania konfliktem i zarządzania w konflikcie
 • lider wobec konfliktu
 • konflikty o władzę
 • grupy interesów w firmie – czyli skąd się biorą konflikty w pracy
 • mediacje i arbitraż


Od 1 do 2 dni/Od 8 do 16 godzin w zależności od potrzeb i specyfiki grupy