• Progress Szkolenia
    Progress Szkolenia

Certyfikat CILS

CILS- CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA
CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA WŁOSKIEGO

Ośrodek Szkoleniowy PROGRESS służy pomocą w przygotowaniu merytorycznym do CILS oraz w kwestiach formalnych związanych z przystąpieniem do egzaminów.

CILS jest egzaminem potwierdzającym poziom kompetencji językowych z języka włoskiego jako języka obcego. Egzamin CILS jest opracowany i organizowany przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Universita per Stranieri di Siena) zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy. Dzięki umowie z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym.

CILS adresowany jest do osób, które chcą studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu. Wymagania egzaminacyjne stawiane obcokrajowcom (czyli poziom zaawansowania CILS), którzy pracują lub studiują we włoskich instytucjach reguluje oficjalny dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Coordinated system of Certificates of Italian for Foreigners" (Rzym, 1998 r.)
Egzamin CILS ma otwartą formułę - mogą do niego przystępować wszyscy, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Osoby zdające CILS na wyższym poziomie zaawansowania nie muszą wykazywać się dyplomem na niższym poziomie ani świadectwem ukończenia odpowiednich kursów przygotowujących.

CILS przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania: poziom A1, poziom A2, poziom PIERWSZY - B1, poziom DRUGI - B2, poziom TRZECI - C1, poziom CZWARTY - C2.
Egzamin CILS na każdym poziomie zaawansowania składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur językowych, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.
Aby otrzymać dyplom należy uzyskać minimalną wymaganą ilość punktów z każdej części egzaminu. Kandydat, który nie zaliczył którejś części egzaminu nie musi powtarzać całego egzaminu, tylko tę, z której nie otrzymał wystarczającej ilości punktów. Zaliczone części są ważne przez rok.
CILS na poziomie DRUGIM - B2, TRZECIM - C1 oraz CZWARTYM - C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie CZWARTYM - C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.


We Włoszech egzaminy CILS przeprowadzane są przez Universita per Stranieri di Siena oraz przez uznane ośrodki kształcenia ustawicznego (Centri Territoriali di Educazione Permanente, w szkołach językowych i centrach uniwersyteckich będących uznanymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Poza granicami Włoch, egzaminy CILS organizowane są przez Włoskie Instytuty Kultury.
Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych.

szkolenia, tłumaczenia